Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан