Бэлчээрийн газрыг фотомониторингийн аргаар үнэлсэн ажлын тайлан /2022 он/