Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2022 он/