ОНХС-н хөрөнгөөр 2022 онд хийх ажлын нэр төрөл батлагдлаа